lawyer-professional-business-woman-worki

תכנון ובנייה

הרכבת הקלה בירושלים – סלילת תשתית מלוא קווי הרכבת הקלה בירושלים - לקוח: תכנית אב לתחבור ירושלים / מוריה

ליווי משפטי כולל לרבות יעוץ משפטי בתכנון והתאמת ההיתרים לתב"עות הקיימות (קומפילצית תב"עות) יעוץ מלא בנוגע להכנת תשריטי הפקעה, אישורם בוועדה, הכנת תוכנית פרסום מפורטת כולל ניתוח מצבים בעייתיים (דיירים לא רשומים, ריבוי בעלויות ועוד) הליכי תפיסה ופינוי מורכבים, כולל פינוי בתי כנסת, עסקים פעילים. ליווי מלא בכל הליכי הליטיגציה הקשורים.

 

תכנית חומש – סלילת כביש הטבעת המזרחית - לקוח: עירית ירושלים וחברת מוריה

ליווי מלא של פרוייקט הטבעת המזרחית (פרוייקט חומש) לרבות ליווי של הכנת התב"ע הכללית, ליווי של הכנת התב"עות המפורטות, ליווי בהפקעות והצאת התירם, ליווי בהפקעות וביצוע הכביש והתמודדות עם פולשים במזרח ירושלים.

 

כביש 16 - לקוח: עירית ירושלים וחברת מוריה

ליווי החלק העובר בשטח המוניציפאלי של ירושלים של כביש 16; ליווי במתן היתר, ליווי פינויי מכוח תכניות איחוד וחלוקה, ליווי בפינוי של מתקנים הנדסיים, לרבות חברת חשמל, ליווי תב"ע צומת כביש 16.

הרכבת הקלה בירושלים – לקוח: תכנית אב לתחבורה ירושלים / מוריה

ליווי משפטי כולל לרבות יעוץ משפטי בתכנון והתאמת ההיתרים לתב"עות הקיימות (קומפילצית תב"עות) יעוץ מלא בנוגע להכנת תשריטי הפקעה, אישורם בוועדה, הכנת תוכנית פרסום מפורטת כולל ניתוח מצבים בעייתיים ( דיירים לא רשומים, ריבוי בעלויות ועוד) הליכי תפיסה ופינוי מורכבים, כולל פינוי בתי כנסת, עסקים פעילים. ליווי מלא בכל הליכי הליטיגציה הקשורים.

 

הפקעות מת"צ ירמיהו – סלילת מסלול תחבורה ציבורית בשכונת רוממה ירושלים

במסגרת הפרויקט ביצענו הפקעות על קומפוליציית תב"עות, תוך מענה מקדים לבעיות שקמו בתב"עות ישנות מאוד (לדוגמא תב"עות בהן התשריט מיעד חלקה מסוימת לזכות דרך, אך אותה חלקה לא מופיעה בתקנון ובילקוט הפרסומים). ביצענו ליווי בנוגע להליך ההפקעה, דרך עבודה עם המודד על תשריט ההפקעה, אישורו במחלקת נכסים והבאתו לאישור בוועדת המשנה, פרסום הודעות בשטח עם מכתבים אישיים, תפיסות חזקה מורכבות בשכונת רוממה (שכונה חרדית) כולל פינוי של בתי כנסת, כוללים, מקווה לנשים ועוד. רוב הליכי הפינוי בפרוייקט זה היום מול המגזר החרדי וחסידויות. ליווינו את הפרויקט עד לביצוע והיתר, ותחילת עבודות בשטח. חשוב לציין כי עבודת הפינוי המשיכה וממשיכה גם לאחר מתן היתר כולל סילוק פלישות טריות.

במסגרת הפרויקט פעלנו לתפיסות חזקה הן בעילות אזרחיות ומקביל הפעלנו את מערך הפיקוח של העיריה- בכל השטחים התפוסים מיפינו חריגות בניה, חלקן הגדול אותרו על ידינו, בעקבותיהן גרמנו לפתיחת תיקי פיקוח ומתן צווי הריסה ללא הרשעה. כמו כן הפעלנו את מערך רישוי העסקים לגבי עסקים שיש לפנות ואשר לגביהם יש עילות לשלילת רישיון העסק.

Old City Jerusalem