lawyer-professional-business-woman-worki
Judge's Table
Modern City

תובענות ייצוגיות

משרדנו עוסק בתיקי תובענות ייצוגיות, עם התמחות ייחודית במסעדות וברשתות אוכל, בעלי נפח ופרופיל גבוה. משרדנו מייצג באופן בלעדי את רשתות מזון מהגדולות בישראל בינהם ארומה ישראל בתיקי תובענות ייצוגיות רבות. משרדנו גרם לדחיית תובענות ייצוגיות רבות על דרך של פסקי דין ולא באמצעות הסכמי פשרה, מה שתרם לפיתוח תחום התובענות הייצוגיות, לרבות הפסיקה בתחום.